Tuesday, April 8, 2014

     
       การไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interence)คืออะไร หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของอาเซียนที่ได้สะท้อนอย่างชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน หลักการนี้ทำให้สมาชิกอาเซียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งระหว่างกัน เนื่องจากเห็นพ้องร่วมกันที่จะไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของตน รวมทั้งแนวคิดที่ว่าปัญหาภายในประเทศไม่สามารถแก้ไขโดยมาตรการลงโทษจากภายนอก แต่ต้องได้รับการจัดการบริหารโดยปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและแนวความคิดของประเทศนอกภูมิภาคโดยเฉพาะในประเด็นการเมืองภายในพม่า

@ Klab_en : เล่าความ