Tuesday, April 8, 2014

    
       หลังการจัดตั้ง อาเซียน  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียน เปิดรับสมาชิกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะ โดย
       บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิก อาเซียน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2527
       เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิก อาเซียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538
       ลาวและพม่า เข้าเป็นสมาชิก อาเซียน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
       กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิก อาเซียน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542
การเข้าร่วมของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี้สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนซึ่งระบุว่า อาเซียนพร้อมรับทุกประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมจะรับเป้าหมาย หลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรสมาชิก

 @ Klab_en : เล่าความ